LEDENVERGADERING Herxen op 31 maart 2015.

LEDENVERGADERING  Herxen op 31 maart 2015.

 

Aanwezig:

Leden +/- 70 van Plaatselijk Belang Herxen.

Bestuursleden van Plaatselijk Belang Herxen.: Jorien Kranendijk (voorzitter), Marijke Klein Douwel (penningmeester), Bert van de Streek, Harrie Grolleman en Hans van Zwolle (secretaris).

Ook waren aanwezig i.v.m. het aansluitend kernenbezoek:

Ton Strien (burgemeester),  Marcel Blind  (wethouder), Anton Bosch (wethouder), Herman Engberink (wethouder) Arie Oeseburg (gemeente secretaris).

Raadsleden Olst-Wijhe:  Rene Leber (PVDA), Ralph Kroniger (VVD), Lidia Pieter (GB), Hans Olthof (D66). 

 

Notulist: Hans van Zwolle

 

Opening:

De voorzitter, Jorien Kranendijk, opent de ledenvergadering en heet iedereen welkom. en vertelt over het bedrijfsbezoek bij het Ooievaarnest waar ondernemers een klein presentatie hebben gegeven en ons een kijkje in hun keuken gunden. Het Ooievaarsnest, Van der Steege Feestverhuur,  installatiebedrijf en Ondernemersvereniging Tiggelspoor.blikt even terug op afgelopen jaar. er komt ook veel op ons af reconstructie en de geul. afgelopen zaterdag is de fietsroute geopend.

Enkele mensen hebben de het verslag met de notulen doorgenomen. Er zijn geen op-of aanmerkingen. Hierbij zijn de notulen van de vergadering gehouden op 1 april 2014 goedgekeurd.

 

Jaarverslag:

De secretaris neemt het jaarverslag door aan de hand van een powerpoint en benoemt de volgende punten:

-          Appelpersdag was een groot succes en zal in oktober weer plaats vinden.

-          Het PB is dit jaar gestart met een watsapp buurtwachtgroep. Deze heet Herxenalert en wordt geleverd door LAS (lokaal Alarm Systeem) Het gebruik van de App is geheel gratis. Iedere Herxenaar kan deelnemen. Het bezit van een Iphone, smartphone, Ipad of tablet is nodig om de App te kunnen gebruiken.

-          Met name voor fietsers is de kruising tijdens de spits gevaarlijk om over te steken. Ook om dat de kruising breed is en het relatief veel tijd kost om over te steken. Maar ook voor motorvoertuigen is het tijdens  de spits lastig en soms gevaarlijk om in te voegen.  Het PB is in overleg met de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel rond het aanpassen van de kruising Herxen en de straatweg. De gemeente en de provincie zien beiden het nut en de noodzaak van het aanpassen van deze onveilige oversteek. De gemeente wil de kruising wel aanpassen maar financiële middelen ontbreken op dit moment. De provincie wil bijdragen tot 50% van de kosten. De andere helft moet bijgedragen worden door de gemeente of derden. Dit stelt ons voor een uitdaging. Er is een mogelijkheid om via een burgerinitiatief de aanvraag tot aanpassen te doen. Het burgerinitiatief moet ook een financiële bijdrage zorgen. Hiervoor kunnen we aan crowdfunding gaan doen en fondsen werven. Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht. Tot zo lang wordt de fietsende Herxernaren geadviseerd om via alternatieve routes naar Zwolle of Wijhe te fietsen. 

-          De ontwikkelingen rond snel internet worden op de voet gevolgd. Hiervoor hebben we aansluiting bij Sallandglas. De organisatie Sallandglas beraadt zich op dit moment over een vervolg op de mislukte poging voldoende aanmeldingen te krijgen. De komende tijd wordt gebruikt om de prijs voor de aansluiting nog scherper en aantrekkelijker te maken. Tegelijk wil men kijken hoe de communicatie meer helder kan worden.

-          Op donderdag 14 januari heeft er weer een buurtschouw plaats gevonden. Hierbij is aandacht geweest voor de kwetsbare waterleiding. (deze is al drie keer gerepareerd na schade door ouderdom)Onderzocht wordt of de vervanging van de waterleiding tegelijk met de reconstructie van de wegjes kan gebeuren.

-          De buslijn 161 dreigt te verdwijnen. Hiervoor is het PB uitgenodigd om mee te denken hoe deze voor een deel behouden kan worden en wat een alternatief kan zijn voor deze vorm van openbaar vervoer.

-          Afgelopen jaar bestond het PB 60 jaar. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een film en een website over Herxen te maken. We hopen deze film aan het eind van het jaar in première te kunnen laten gaan.

-          Andere activiteiten zijn: overleg gemeente, gemeenschappelijk overleg PB´s, avond over veiligheid, Salland Café, nieuwjaarsreceptie gemeente

 

 

Kas controle:

De kas is gecontroleerd door Paul Schoorlemmer  en Sander Dresken. Er is €  10671,62 euro in kas waarvan 8.211,00 gereserveerd is voor DOP (dorps ontwikkeling plan)    

 

Komend jaar:

De voorzitter neemt ons even mee in een vooruitblik naar komend jaar waarin er voor Herxen bijzonder dingen op de agenda staan. De aanpak en reconstructie van de beide weggetjes, het rode en zwarte weggetje, mogelijk aanleg glasvezel, het graven van de geul in de uiterwaarden en het in première gaan van de film over Herxen.

Mededeling en Rondvraag:

Vraag: kan de app Herenalert van LAS ook op een Iphone.

Antw: ja dat kan.

Vraag: hoe veilig is de geul, i.v.m. harde stroming.

Antw: de Geul stroomt nooit harder dan de IJssel, eerder langzamer. Zolang men zich op veilige afstand blijft is er geen gevaar.

Vraag: Sallandglas De gemeente draagt voor de aanleg van glasvezel financieel bij, gaat het dan om leges?

Antw: Ja, het gaat om leges betreft de vergunning. Deze leges zijn verlaagd. De gemeente heeft de leges zo scherp gemaakt zodat ze enkel kostendekkend zijn voor de gemeente.

Vraag: Hardlopen gebeurt veel in Herxen. Sander wil een wedstrijd organiseren. Is dat een goed idee? Wie wil mij daarmee helpen.

Antw: Er komen allerlei ideeën.

Vraag: mensen die honden uitlaten zie je niet in het donker. Deze mensen moeten iets zichtbaars aantrekken!

Antwoord PB : ja, gaan we wat mee doen. Kunnen het ook breder trekken door veiligheid aan de orde te stellen. Snelheid in de bebouwde kom en spelen op straat. 

   

Presentatie van de vlag van Herxen en overhandiging van de vlag aan de burgemeester.

Op voorstel van de burgemeester wordt de vlag op de eerste dag van het Herxerfeest op het gemeentehuis gehesen en officieel in gebruik genomen.

De vlag is verkrijgen bij Ben aan de bar.

 

 

Sluiting:

De voorzitter sluit de ledenvergadering.

Verslag kernenbezoek B en W

Actiepunten kernenbezoek Herxen d.d. 27 maart 2008

Aanwezig:
Gemeente Gerald Grashof, Cor  van den Berg, Jonny Hollander, Ans Otterloo, Lianne Arling, Bep Koekkoek

Brandweer: Marcel Kluin, Ferry Vogtsmidt, Jan Beldman.

Afwezig: Arie Oeseburg, Ton Strien.

Raadsleden: Rene Leber, Henk Greeven, Habers, Marianne Poppenk, Toke Landman, De Vente,

Plaatselijk Belang en ongeveer 35 inwoners va Herxen.

Landstede Welzijn: Hans Lorijn manager Landstede,  Yvonne van der Heide dir. Landstede, Marcel Bollema niet aanwezig maar gaat project trekken.

Presentatie AED door Bert Lohuizen van de EHBO Wijhe.

EHBO Wijhe heeft van de RAO bank 10.00 euro gekregen om AED,s aan te schaffen. In Herxen komt ook een AED te hangen. PB Herxen biedt aan om de 750 euro die de gemeente aan alle PB heeft gegeven te gebruiken om inwoners te trainen om de AED te kunnen bedienen. 8 mensen melden zich aan om de training te volgen,

Presentatie Dorpsontwikkelingsplannen

Waarom kan PB dit niet zelf doen met de inwoners? Gerald Grashof geeft naar aanleiding van kritische vragen aan dat Landstede begeleid en dat bewoners zelf het initiatief moeten nemen. PB geeft aan dat zij blij zijn dat Landstede aangetrokken is om te helpen met het opzetten van een toekomstplan en dat er gelden beschikbaar zijn om de plannen ook uit te voeren.

Gevraagd wordt wie de toekomstplannen bewaakt. Dit kan door middel van schriftelijke overeenkomsten en andere afspraken met PB.

Lees meer: Verslag kernenbezoek B en W

Voortgang DOP (Dorpsontwikkelingsplan)

Tijdens de ledenvergadering van PB op 27 maart 2008 is er onder meer gesproken over het DOP (Dorpsontwikkelingsplan). Op 16 april jl is hiermee een start gemaakt. Er wordt nu door Marcel Bollema als projectleider (Landstede) een enquete opgesteld die eind mei bij iedereen op de deurmat zal vallen. Begin juni worden deze enquetes weer terugverwacht. In de planning ligt dat we eind juni de eerste resultaten uit de enquetes hebben. In de tussenliggende periode zal Marcel een aantal bewoners benaderen voor een inventariserend interview. Na de zomer worden de resultaten in breder verband besproken. We houden je op de hoogte van de volgende stappen.

Dus kort samengevat:

16 april Start DOP; opstellen enquete door Landstede (Marcel Bollema)
15 mei Bespreken en goedkeuring enquete (Plaatselijk Belang)
21 mei Verspreiden enquete onder Herxenaren
6 juni Deadline retourneren enquete
26 juni Bespreken globale resultaten uit enquete met bestuur Plaatselijk Belang


Na de zomer worden de resultaten van de enquete en de vervolgstappen in het Dorpsontwikkelingsplan met eenieder besproken. Hiervoor is nog geen concrete datum geprikt. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geinformeerd.

Voortgang DOP (Dorpsontwikkelingsplan) nov. 2008

Dop Herxen: "t Kan nog beter in Herxen".

In Herxen wordt het opstellen van de agenda voor het dorpsontwikkelingsplan (dop) begeleidt door Landstede Welzijn uit Zwolle in de persoon van Marcel Bollema.

De inventarisatiefase voor de onderwerpen voor het dop is voor een groot deel afgerond.

Marcel Bollema heeft in Herxen in totaal 178 enquêtes uitgedeeld aan volwassenen en jongeren. Ieder huishouden heeft hierbij een enquête ontvangen. Met als resultaat een respons van 40%. Vooral jongeren hebben hun mening laten horen.

Op de enquête kon ook aangegeven worden of de inwoner zelf actief wil meedenken in het opstellen van de dorpsagenda. Hieraan hebben 20 inwoners gehoor gegeven. De groep bestaat uit een dwarsdoorsnede van de bevolking. Er zitten ouderen, jongeren, kinderen, mannen en vrouwen in de 'denktank'. De eerste bijeenkomst was donderdag 16 oktober. Tijdens deze avond zijn alle onderwerpen, die aan de orde zijn gekomen tijdens de inventarisatie, volgens een bepaalde methode, besproken en bediscussieerd.

Op donderdag 23 oktober werden de onderwerpen naar belangrijkheid geordend.

Op 17 december wordt een avond georganiseerd waarin de onderwerpen zullen worden gepresenteerd door Marcel Bollema. Ook zullen er die avond werkgroepen geformeerd worden van inwoners die aan de slag gaan met de diverse onderwerpen.

In januari zullen de onderwerpen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (of Aanwijsbaar), Realistisch en Tijdgebonden) gemaakt worden. Op deze avond gaan de werkgroepen in gesprek met professionals over hun onderwerp. Naar aanleiding hiervan zullen de werkgroepen een Plan van Aanpak opstellen. Hierin kunnen zij ondersteuning krijgen van Margriet Heuvelink van Stichting Kulturhus. Zij kan ook ondersteuning bieden aan de werkgroepen in het verdere traject van de uitvoeringsfase.

Voortgang DOP (Dorpsontwikkelingsplan) vervolg

Beste Herxenaren,

Hierbij willen we u informeren over de voortgang van het Dorpsontwikkelingplan.

Eind juni heeft Marcel Bollema (de projectleider) het Bestuur van Plaatselijk Belang bijgepraat over de respons op de rondgestuurde vragenlijst. Bijna 50% heeft gereageerd en de vragenlijst teruggestuurd. Dat is een heel mooi percentage. Van de 143 uitgezette vragenlijsten zijn er 68 teruggekomen (waarvan 20 van jongeren).

Er hebben zich zo'n 20 mensen, via de vragenlijst, aangemeld om deel te nemen in het Panel. Volgens Marcel vormt deze groep een goede afspiegeling van de Herxer bevolking voor wat betreft de leeftijdsopbouw.

In de komende zomermaanden zal Marcel de vragenlijstgegevens verder uitwerken en gesprekken aangaan met een aantal mensen in Herxen. Deze gesprekken geven hem wat meer achtergrondinformatie ter voorbereiding op de panelbijeenkomsten.

Het programma na de zomer ziet er als volgt uit:

  • Op donderdag 16 oktober vindt er een eerste panelbijeenkomst plaats. De panelleden (dit zijn de mensen die in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze hieraan graag willen deelnemen) krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Het is dan ook nadrukkelijk geen algemene bijeenkomst!!

  • Op donderdag 23 oktober vindt er een tweede panelbijeenkomst plaats (dus wederom geen algemene bijeenkomst!!) waarin de panelleden een aantal "stellingen" gaan bespreken. Ook hierover zullen zij nader bericht krijgen.

  • Op donderdag 20 november vindt er tenslotte een openbare presentatieavond plaats. Hierbij wordt iedereen in Herxen van harte uitgenodigd om de presentatie van het plan bij te wonen. Ook hiervoor volgt natuurlijk nog een uitnodiging.

Als alles volgens het programma verloopt is er eind 2008 een concreet stappenplan met een aantal maatregelen die er de komende jaren in Herxen zullen worden aangepakt.

We hopen u hiermee weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht en wensen u een hele fijne zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur Plaatselijk Belang

Komende activiteiten

Geen evenementen

Foto van de dag

DSC01737.JPG

Website created by NM-Webdesign